“Đầu Tư Tập Trung” theo chiến lược và Chiến thuật sắp hàng của Chúa Giê-su khi ban bánh cho đoàn dân đông ăn. Hội Thánh phát triển theo mô hình Công vụ 1:8 – Từ Giê-ru-sa-lem “Sài Gòn” đến cả nước… Từ gia đình, bà con dòng họ, bạn bè và dắt đưa nhiều người về tin thờ và phục vụ Chúa.