giới thiệu

Hội Thánh của Chúa Giê-su là tập hợp và liên kết những người tin nhận Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa của đời sống mình để cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa, cầu nguyện, truyền giáo, đào tạo môn đồ và phát triển Vương Quốc Của Đức Chúa Trời theo Lời Chúa dạy dưới sự vùa giúp của Đức Thánh Linh. Theo Kinh Thánh, Hội Thánh của Chúa Giê-su đã có cách đây 2000 năm về trước (Ma-thi-ơ 16: 18-19; Mác 1: 1; Công vụ 2) và phát triển khắp nơi trên thế giới với nhiều tên gọi (hệ phái) khác nhau… nhưng Chúa Giê-su mới chính là Chúa, là Chủ, là Đấng thành lập Hội Thánh của Ngài. Chúa Giê-su là Đấng Chăn Chiên Trưởng của Hội Thánh vì Ngài đã mua chuộc Hội Thánh bằng huyết báu vô tội của Ngài (Công vụ 20: 28; 1Cô-rinh-tô 6: 19-20). Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm (Hê-bơ-rơ 4: 14-16) và là Đầu của Hội Thánh và Hội Thánh là thân thể của Ngài (Ê-phê-sô 4: 4-6, 15-16; 5: 23).

Cảm tạ ơn Chúa cho Hội Thánh Tin Lành của Chúa Giê-su được hình thành tại Việt Nam từ năm 2009 đến nay 2019, Hội Thánh có 3.000 tín hữu, trong đó có 100 người hầu việc Chúa. 

 

II. KHẨU HIỆU CỦA HỘI THÁNH

“Kính Chúa – Yêu người – Phục Vụ Tha Nhân”
“Kết Nối – Kết Bạn – Kết Ước – Kết Quả”

III. KHẢI TƯỢNG CỦA HỘI THÁNH

1. Giảng Tin Lành cứu tội nhân – cứu người Việt Nam.
2. Huấn Luyện người tin trở thành môn đồ cho Chúa (VMI/VTU/VTS).
3. Quan tâm, Chăm sóc và dạy dỗ trẻ em, Giúp đỡ trẻ em mồ côi và người già cả neo đơn qua Mục vụ Tình thương, Thành lập Viện dưỡng lão…
4. Hỗ trợ cho những Hội Thánh mới và những anh chị em hầu việc Chúa.
5. Thu hút Thế Hệ Trẻ đến với Chúa qua Nhịp Cầu Âm Nhạc, Thành lập Câu Lạc Bộ Tiếng Anh & Tin học, Gặp nhau cuối tuần, Tìm kiếm tài năng,… Tạo sân chơi lành mạnh cho cho giới trẻ để gây dựng đức tin cho họ qua các chương trình sinh hoạt của Hội thánh.
Chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng trước ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm.

IV. SỨ MẠNG CỦA HỘI THÁNH

“Chính các con hãy cho họ ăn.” Mác 6: 37. Hết lòng Truyền bá Phúc Âm để cứu dân tộc Việt Nam về tin thờ Chúa; Dùng Lời quyền năng và sự sống của Chúa nuôi dưỡng tâm linh những những người tin thờ Chúa; và giúp đỡ họ về tinh thần lẫn vật chất trong khả năng Chúa ban cho chúng ta.

V. CHIẾN LƯỢC CỦA HỘI THÁNH

“Đầu Tư Tập Trung” theo chiến lược và Chiến thuật sắp hàng của Chúa Giê-su khi ban bánh cho đoàn dân đông ăn. Hội Thánh phát triển theo mô hình Công vụ 1:8 – Từ Giê-ru-sa-lem “Sài Gòn” đến cả nước… Từ gia đình, bà con dòng họ, bạn bè và dắt đưa nhiều người về tin thờ và phục vụ Chúa.

VI. MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THÁNH

1. Ngợi khen và Thờ phượng Đức Chúa Trời. Mác 12: 29-31.
2. Đi khắp nơi rao giảng Tin Lành cho mọi người. Châm ngôn 24:11; Mác 16:15-16; Lu-ca 4:18-19; Công vụ 1:8; 2Ti-mô-thê 4: 2.
3. Khiến người tin trở thành môn đồ cho Chúa Giê-su. Ma-thi-ơ 28:18-2; Giăng 15:16.
4. Giúp nhau trong cuộc sống để cho ai nấy đều được lợi ích chung. Châm ngôn 17:17; Ga-la-ti 6:2; Mác 10: 45; Rô-ma 12.
5. Xây dựng Hội Thánh Đầy dẫy bông trái và ân tứ của Đức Thánh Linh. Ga-la-ti 5: 22; Eph 4:1-16.
6. Phát triển Hội Thánh gương mẫu theo Kinh Thánh. Công vụ 2: 42-47; 1Ti-mô-thê 4: 12.
7. Gây dựng Hội Thánh trong tình yêu thương của Cứu Chúa chúng ta. Giăng 3: 16; 13:34 -35; 1Giăng 4:19.

VII.BAN THƯỜNG VỤ TỔNG HỘI NHIỆM KỲ III. 2017-2021

BAN THƯỜNG VỤ TỔNG HỘI
Nhiệm kỳ IV. 2021 - 2025

1. MS. Nguyễn Văn Huệ (Chủ Tịch và Cố vấn)
2. MS. Bùi Văn Cường (Tổng quản nhiệm & Chủ Tịch VTS).
3. MS. Trần Văn De (Phó Tổng quản nhiệm thứ I)
4. MS. Trần Khắc Linh (Phó Tổng quản nhiệm thứ II)
5. MS. Nguyễn Thị Giang Thanh (Tổng thư ký)
6. MS. Bùi Thị Hoa (Tổng thủ quỹ).
7. MS. Bùi Hoàng (Phó Tổng thư ký).
8. MS. Nguyễn Thành Tuấn (Tổng Ủy viên)
9. MS. Nguyễn Văn Hải (Uỷ Viên TG)
10. MS. Lưu Mạnh Tường (Đại diện Hội Đồng Trưởng Lão).

BAN THƯỜNG VỤ TỔNG HỘI
Nhiệm kỳ III. 2017 - 2021

1. MS. Nguyễn Văn Huệ (Viện Trưởng VMI & Cố vấn HT).
2. MS. Bùi Văn Cường (Tổng quản nhiệm & Chủ Tịch VTS).
3. MS. Võ Văn Vỳ (Phó TQN thứ I & Viện Trưởng VTS).
4. MS. Phạm Đình Hoành (Phó TQN thứ II & Giám học VTS).
5. MS. Đổng Thành Năng (Tổng thư ký & Phó Viện Trưởng VTS).
6. MS. Từ Minh Phước (Tổng thủ quỹ kiêm TB đại diện miền Tây).
7. Ms. Nguyễn Thị Hiếu (Phó Tổng thư ký kiêm TB đại diện TP.Cần Thơ).
8. MSNC Bùi Văn Thu (Phó Tổng thủ quỹ kiêm QN. HT Hy Vọng Sài Gòn).
9. MS. Đặng Hoàng Hân (Tổng Ủy viên kiêm Phó ban đại diện miền Tây).
10. MS. Lưu Mạnh Tường (Đại diện Hội Đồng Trưởng Lão kiêm TB đại diện T.Vĩnh Long).

* Ngày 19/9/2019 Tổng hội tổ chức Lễ kỉ niệm 10 năm thành lập HT (2009-2019) và có sự thay đổi Ban Thường Vụ Tổng Hội nhiệm kỳ III. 2017-2021 như sau:

BAN THƯỜNG VỤ TỔNG HỘI
Nhiệm kỳ III. 2017 - 2021

1. MS. Nguyễn Văn Huệ (Viện Trưởng VMI & Cố vấn HT).
2. MS. Bùi Văn Cường (Tổng quản nhiệm & Chủ Tịch VTS. Riêng MS. Võ Văn Vỳ (Viện Trưởng VTS).
3. MS. Phạm Đình Hoành (Phó TQN & Giám học VTS).
4. MS. Đổng Thành Năng (Tổng thư ký & Phó Viện Trưởng VTS).
5. MS. Trần Văn De (Tổng thủ quỹ kiêm TB đại diện T.BRVT).
6. Ms. Nguyễn Thị Hiếu (Phó Tổng thư ký kiêm TB đại diện TP.Cần Thơ).
7. MS. Đặng Hoàng Hân (Tổng Ủy viên kiêm Trưởng ban đại diện miền Tây).

* MS. Lưu Mạnh Tường (Đại diện Hội Đồng Trưởng Lão kiêm TB đại diện T.Vĩnh Long).