“Kính Chúa – Yêu người – Phục Vụ Tha Nhân”
“Kết Nối – Kết Bạn – Kết Ước – Kết Quả”