1. Ngợi khen và Thờ phượng Đức Chúa Trời. Mác 12: 29-31.
2. Đi khắp nơi rao giảng Tin Lành cho mọi người. Châm ngôn 24:11; Mác 16:15-16; Lu-ca 4:18-19; Công vụ 1:8; 2Ti-mô-thê 4: 2.
3. Khiến người tin trở thành môn đồ cho Chúa Giê-su. Ma-thi-ơ 28:18-2; Giăng 15:16.
4. Giúp nhau trong cuộc sống để cho ai nấy đều được lợi ích chung. Châm ngôn 17:17; Ga-la-ti 6:2; Mác 10: 45; Rô-ma 12.
5. Xây dựng Hội Thánh Đầy dẫy bông trái và ân tứ của Đức Thánh Linh. Ga-la-ti 5: 22; Eph 4:1-16.
6. Phát triển Hội Thánh gương mẫu theo Kinh Thánh. Công vụ 2: 42-47; 1Ti-mô-thê 4: 12.
7. Gây dựng Hội Thánh trong tình yêu thương của Cứu Chúa chúng ta. Giăng 3: 16; 13:34 -35; 1Giăng 4:19.