“Chính các con hãy cho họ ăn.” Mác 6: 37. Hết lòng Truyền bá Phúc Âm để cứu dân tộc Việt Nam về tin thờ Chúa; Dùng Lời quyền năng và sự sống của Chúa nuôi dưỡng tâm linh những những người tin thờ Chúa; và giúp đỡ họ về tinh thần lẫn vật chất trong khả năng Chúa ban cho chúng ta.