TÍN LÝ CĂN BẢN CỦA HỘI THÁNH

1.  Chúng tôi tin rằng cả Kinh Thánh đều là lời được linh cảm của Đức Chúa Trời, là mặc khải toàn vẹn ý chỉ của Chúa nhằm cứu rỗi con người, có thẩm quyền thiêng liêng và tối thượng cho niềm tin và đời sống Cơ-Đốc. (We believe that the Bible is the inspired word of God, is the revealed will of God integrity to human salvation, the ultimate spiritual authority and for the Christian faith and life).

 2.  Chúng tôi tin nơi Đức Chúa Trời hằng sống, có một và thật, hiện hữu đời đời với ba ngôi vị: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. (We believe in the living God, the only true, eternal existence with three persons: God the Father, God the Son and the Holy Spirit).

 3. Chúng tôi tin Chúa Giê-su là Đức Chúa Con, Ngài là Đức Chúa Trời và cũng là Con người trọn vẹn, được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, sanh bởi trinh nữ Ma-ri. Ngài chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra để chuộc tội cho cả loài người, và thân xác được phục sinh từ cõi chết. Chúa Giê-su đã thăng thiên và sẽ trở lại như lời Ngài đã hứa để cứu rước Hội Thánh lên Thiên đàng.  (We believe Jesus is the Son of God, He is God and also fully man, was conceived by the Holy Spirit, born of the virgin Mary. He died on the cross, shed his blood to redeem mankind, and bodily resurrection from the dead. Jesus ascended into heaven and will return as He promised to save the Communion of the Church to Heaven).

 4. Chúng tôi tin Đức Thánh Linh, Ngôi Ba trong Ba Ngôi Thiên Chúa, là Đấng cùng bản tính, đồng quyền, đồng hiện hữu với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Công tác của Ngài là làm cho con người ý thức được tội lỗi, tái tạo những tội nhân có lòng tin và ngự trong họ, Ngài ban bông trái, ân tứ và năng lực cho những kẻ tin Chúa sống đời sống tin kính trọn lành để làm chứng nhân cho Chúa. (We believe in the Holy Spirit, three in the Trinity of God, who is of the same nature, the same rights, co-existence with the Father and the Son. His work is to make people aware of sin, regenerate the sinner trust and dwell in them, he gave the fruit, gift and power to those who believe in God to live a godly life perfection to be a witness to God).

5. Chúng tôi tin rằng con người được tạo dựng theo hình và ảnh tượng của Đức Chúa Trời, nhưng vì cớ sự bất tuân của A-đam nên cả nhân loại đã phạm tội và hết thảy mọi người đều cần đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-su. (We believe that man was created in the image and the image of God, but because of the disobedience of Adam so all mankind have sinned and all people need God’s salvation through the sacrifice of Jesus Christ).

 6. Chúng tôi tin rằng những tội nhân biết ăn năn sẽ được tái sanh trong ân điển và quyền năng của Chúa, và được xưng công chính bởi đức tin vào Cứu Chúa Giê-su. (We believe that sinners that repent will be reborn in the grace and power of God, and are justified by faith in Jesus Christ).

 7. Chúng tôi tin rằng sẽ có sự sống lại của thân thể để được sự sống đời đời cho những người công chính – thật lòng tin Chúa Giê-su và hình phạt đời đời cho những kẻ phạm tội – không ăn năn tin thờ Chúa. (We believe that there will be a resurrection of the body to eternal life for the righteous – truly believe in Jesus and eternal punishment for the guilty – Unrepentant and not worship God).

 8. Chúng tôi tin rằng Hội Thánh là một thân có nhiều chi thể là những người đã thật lòng tin Chúa Cứu Thế Giê-su, được tái sinh bởi Chúa Thánh Linh, hết lòng thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su là Chúa, là Chủ, là Đấng làm Đầu Hội Thánh, và mục đích của Hội Thánh được bày tỏ qua sự thờ phượng, truyền giảng, môn đồ hóa, thông công để phục vụ Chúa, phục vụ lẫn nhau và phục vụ tha nhân. (We believe that the church is one body with many members who have been born again by the Spirit of God. Jesus-Christ to the church, and the purpose of the Church isexpressed through worship, evangelism, discipleship, fellowship, to serve God, serve each other and serve others). 

 
MS. Bùi Văn Cường (Tổng hợp & Biên soạn)
MS. Võ Văn Vỳ (Thông dịch & Dịch thuật)